Privātuma politika

Vispārīgā informācija

Šī ir informācija par to, kāpēc un, kādu personisko informāciju (turpmāk – personas dati) par Jums iegūst un apstrādā projekta “Satiksmes drošība pamatizglītības mācību saturā” (turpmāk- Projekts) rīkotāji gan interneta vietnēs https://digify.lv/csdd-anketa-daugavpils, https://digify.lv/csdd-anketa-liepaja, https://digify.lv/csdd-anketa-riga gan ārpus tās.

Lai īstenotu Projekta ietvaros organizēta semināra “Ceļu satiksmes drošība: Redzi un klausies. Domā. Prognozē. Dari.” dalībnieku elektronisko reģistrāciju, aizpildot nepieciešamos informācijas laukus tajos norādīto informāciju par Jums uz Jūsu piekrišanas pamata1 iegūst un apstrādā VA/S “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD)2 ievērojot attiecīgo likumu prasības.3

Personas datu iegūšanas un izmantošanas mērķi:

CSDD nepieciešama informācija par Jums lai:

• veiktu reģistrāciju semināram

• sazinātos ar Jums par semināra gaitu

• izsniegtu sertifikātu

Reģistrācija semināram

Par mūsu projekta dalībniekiem CSDD ir nepieciešams iegūt šādu informāciju: vārds, personas kods, uzvārds, tālrunis, E-pasts, pārstāvētā Izglītības iestāde / organizācija

Kas piekļūst ievāktajiem personas datiem?

Projekta dalībnieka personas datiem piekļūst SIA “Digify”, Ropažu novada Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments , VA/S “Ceļu satiksmes drošības direkcija” 

Visi pieteikuma laukā “Reģistrācija” minētie dati tiks izmantoti tikai semināra organizēšanas vajadzībām un pēc semināra norises beigām tiks dzēsti 1 mēnešu laikā pēc Projekta noslēguma.

Kā interesēties par Jūsu personas datu apstrādi?

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un citas ar personas datu apstrādi saistītas tiesības.4

Ja ir notikušas iepriekš iesniegtajos personas datos, piemēram, izmaiņas saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums, sazinoties pa zemāk norādītajiem kontaktiem.

Detalizētā informācija

1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: datu subjekta piekrišana (Regulas 6.panta 1.punkta “a” apakšpunkts).

2. Personas datu apstrādes pārzinis: VA/S “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģ.nr. LV40003345734.

CSDD kontaktinformācija: juridiskā adrese: Rīga, S. Eizenšteina iela 6, LV-1079, tālrunis: 67025777, e-pasts: csdd@csdd.gov.lv. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@csdd.gov.lv

3. Vispārīgā datu aizsardzības regula Nr.2016/679 un citi Latvijā spēkā esošie likumi.4. Tiesības atsaukt sniegto piekrišanu, pieprasīt personas datu labošanu, apstrādes ierobežošanu un personas datu dzēšanu. Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmsituāciju un Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.